Zamów konsultację prawną online

Prawnicy, prawnik, prawnicy online, prawnik online

Regulamin usługi

Prawnicy.pl

Regulamin sklepu internetowego

porad prawnych online

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy Kancelaria Prawna ATZ, dostępny pod adresem internetowym: www.prawnicy.pl prowadzony jest przez Aleksandrę Tarasek-Zatyka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ATZ Adwokaci Adwokat Aleksandra Tarasek-Zatyka, wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5242581486 , REGON 142633436.

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATZ Adwokaci Adwokat Aleksandra Tarasek-Zatyka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5242581486, REGON  142633436

 

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:  www.prawnicy.pl

 

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu usługi porady prawnej online ze Sprzedawcą.

 

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym formy realizacji usługi.

 

Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, stanowiąca poradę prawną w formie online.

 

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się umowę o świadczenie usług.

 

 

§ 3

Umowa o świadczenie usług

 

Umowa o świadczenie usług jest uważana za zawartą po spełnieniu warunków określonych w §5 Regulaminu.

 

W razie wątpliwości za datę zawarcia umowy poczytuje się moment dokonania płatności przez Użytkownika.

 

Usługodawca wyświadczy usługi wynikające z zawartej umowy w terminie 72 godzin po dokonaniu płatności przez Użytkownika.

 

Dokonanie płatności przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania do rozpoczęcia spełnienia świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

§ 4

Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa

Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@warszawaadwokat.com

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 690 0 696

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 24 1910 1048 2644 0006 4323 0001

 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 – 17 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

 

§ 5

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania usług Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer.

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,,

 

 

§ 6

Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

Składanie zamówień przez Klienta na Produkt porady prawnej online znajdującej się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

Wybrać opcję Zamówienia porady prawnej, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”;

Do złożenia zamówienie należy:

- wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia ( imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres/siedzibę, telefon kontaktowy, adres e-mail).

- kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod odbioru zamówionego Produktu:

porada prawna drogą telefoniczną na wskazany przez Klienta numer telefonu,

porada prawna drogą e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail,

Klient może skorzystać z metody płatności przelewem na konto Sprzedawcy, przez:

- system PayU,

- system Przelewy24.

 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

Realizacja Zamówienia przez Sprzedającego następuje w terminie 72h od dnia dokonania jego opłaty.

 

Sprzedający zastrzega, iż podejmie 2 próby kontaktu z Kupującym w celu realizacji usługi – po nieudanych próbach kontaktu w przypadku braku kontaktu zwrotnego przez Kupującego w terminie dalszych 5 dni – Zamówienie uznaje się za zrealizowane przez Sprzedającego – Umowę Sprzedaży uznaje się za rozwiązaną z powodu braku możliwości realizacji usługi z winy Kupującego;

Realizacja Zamówienia możliwa jest i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Zmiana powyższych godzin realizacji Zamówienia możliwa jest w przypadku wyrażenia zgody przez obie strony Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

W celu odstąpienia od umowy należy przesłać Usługodawcy, drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przesłać przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 1.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę na rzecz Klienta przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi od chwili gdy Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi na rzecz Klienta przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą albo gdy zamówiona usługa służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.

 

Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat za usługi opłacone i w pełni wykonane przez Usługodawcą.

 

W przypadku rozwiązania umowy z winy Kupującego, wyrażonej w §9 pkt.5 Regulaminu, Kupującemu nie przysługuje zwrot opłat za usługę.

 

 

§ 11

Reklamacja

 

Umową Sprzedaży objęta jest usługa porady prawnej w formie online.

 

Udzielona porada prawna nie podlega reklamacji. Reklamacji podlega wyłącznie brak spełnienia warunków wykonania Umowy Sprzedaż przez Sprzedawcę.

 

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu  płatności w Sklepie internetowym.

4.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zapłać za poradę online:

Serwis zabezpieczony certyfikatem SSL

Usługę Prawnicy.pl dostarcza

ATZ Kancelaria Adwokacka

Adwokat Aleksandra Tarasek - Zatyka

 

Warszawa 2020

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Realizacja: Landing.pl

30 min

60 min