Regulamin

 

1. Preambuła

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Prawnicy.pl, zamieszczonego pod adresem internetowym http://prawnicy.pl. Postanowienia regulaminu wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu internetowego Prawnicy.pl, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administratora serwisu internetowego Prawnicy.pl.

 

2. Definicje

2.1. Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
2.1.1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady funkcjonowania Serwisu.
2.1.2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://prawnicy.pl, prowadzony i stanowiący własność Usługodawcy.
2.1.3. Usługodawca – TheDomainer.pl Piotr Kurczab z siedzibą w Zielonkach, przy ul. Pękowickiej 3, 32-087 Zielonki, NIP: 513-008-65-05, REGON: 120781361, wpisany do prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 3697, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
2.1.4. Użytkownik – podmiot zarejestrowany w Serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług.
2.1.5. Gość – osoba korzystająca z bezpłatnych Usług Świadczonych Bez Konieczności Rejestracji w Serwisie, nieposiadająca konta.
2.1.6. Strony – Usługodawca i Użytkownik.
2.1.7. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych w Serwisie, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Stronami, o treści ustalonej Regulaminem.
2.1.8. Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w ramach Konta Indywidualnego, Konta Standard lub Konta Premium na podstawie zawartej przez Strony Umowy, w zakresie właściwym dla funkcjonalności wybranego podczas Rejestracji konta.
2.1.9. Usługa Świadczona Bez Konieczności Rejestracji – bezpłatne usługi dostępne dla Gościa, polegające na możliwości przeglądania zawartości Serwisu oraz korzystania z Forum.
2.1.10. Płatność – opłata pobierana przez Usługodawcę za świadczoną Usługę.
2.1.11. Abonament – okres, w jakim Serwis świadczy płatne Usługi na rzecz Użytkownika Konta Standard lub Konta Premium.
2.1.12. Prawnik z uprawnieniami – osoba spełniająca ustawowe wymogi prowadzenia działalności jako adwokat, radca prawny, notariusz, doradca podatkowy, rzecznik patentowy lub komornik.
2.1.13. Konto Indywidualne – utworzone po rejestracji indywidualne konto Użytkownika nieinstytucjonalnego, nie będącego Prawnikiem z uprawnieniami, uprawniające do korzystania z bezpłatnych Usług.
2.1.14. Konto Standard – utworzone po rejestracji konto dla Użytkownika instytucjonalnego, będącego Prawnikiem z uprawnieniami umożliwiające korzystanie z płatnych Usług w zakresie właściwym dla jego funkcjonalności opisanej w pkt. 4.3.2. Regulaminu.
2.1.15. Konto Premium – utworzone po rejestracji konto dla Użytkownika instytucjonalnego, będącego Prawnikiem z uprawnieniami umożliwiające korzystanie z płatnych Usług w zakresie właściwym dla jego funkcjonalności opisanej w pkt. 4.3.3. Regulaminu.
2.1.16. Panel administracyjny – mechanizm dostępny dla zalogowanego do Serwisu Użytkownika, pozwalający mu na dokonanie podstawowych operacji administracyjnych w ramach Konta Indywidualnego, Konta Standard lub Konta Premium.
2.1.17. Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika, będącego osobą fizyczną, o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu określonym w Polityce prywatności.
2.1.18. Polityka prywatności – sposób ochrony prywatności danych Użytkowników.
2.1.19. Wizytówka kancelarii – strona Serwisu zawierająca opis działalności gospodarczej lub zawodowej, dane teleadresowe, znak graficzny kancelarii dodane przez Użytkownika Konta Standard lub Konta Premium.
2.1.20. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych, zgodnych z prawdą danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do rozpoczęcia świadczenia Usługi, w tym nawiązania stosunku prawnego między Stronami.
2.1.21. Baza CV – dostępny dla Użytkowników Kont Premium zbiór CV dodanych przez Użytkowników Kont Indywidualnych.
2.1.22. Oferty pracy – ogólnie dostępne, zamieszczane przez Użytkowników Konta Standard oraz Konta Premium oferty pracy z branży prawniczej.
2.1.23. Forum – forum internetowe znajdujące się pod adresem http://prawnicy.pl/forum udostępnione Użytkownikom i Gościom.
2.1.24. Newsletter – Usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych biuletynów oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy.
2.1.25. Facebook – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://facebook.com, prowadzony i stanowiący własność Facebook, Inc.

 

3. Postanowienia ogólne

3.1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
3.2. Zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i podlega ochronie prawnej.
3.3. Miejscem świadczenia Usług jest siedziba Usługodawcy.
3.4. Użytkownik oraz Gość przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług oraz Usług Świadczonych Bez Konieczności Rejestracji odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
3.5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik oraz Gość powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych on-line. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
3.6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas Rejestracji. Deklarując zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych danych.
3.7. Użytkownik oraz Gość zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Usług Świadczonych Bez Konieczności Rejestracji w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
3.8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usługi przez podmioty trzecie, którym udostępnia Usługę.
3.9. Użytkownik oraz Gość wyraża zgodę na blokowanie lub usuwanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego w Serwisie treści niezgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego, internetową etykietą lub wprowadzających innych Użytkowników i Gości w błąd po ich publikacji.
3.10. Kopiowanie i rozpowszechnianie do użytku publicznego zawartości Serwisu bez zgody Usługodawcy wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowej Usługodawcy ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
3.11. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą uprawnionych.
3.12. Usługodawca jest uprawniony do modyfikacji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca poinformuje o niej Użytkownika drogą elektroniczną. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę wciągu 14 dni od zmiany Regulaminu.

 

4. Świadczenie usług

4.1. W celu korzystania z Usług Serwisu, w sposób określony w Regulaminie, konieczna jest Rejestracja oraz posiadanie konta.
4.2. Rejestracji można dokonać na stronach Serwisu lub za pośrednictwem serwisu Facebook. W celu dokonania Rejestracji za pośrednictwem serwisu Facebook konieczne jest posiadanie konta w tym serwisie, założonego zgodnie z obowiązującym w serwisie Facebook regulaminem.
4.3. Rejestracja
4.3.1. Konto Indywidualne
4.3.1.1. Rejestracja Konta Indywidualnego jest bezpłatna.
4.3.1.2. Konto Indywidualne tworzone jest dla Gościa, który wypełnił odpowiedni formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
4.3.1.3. W formularzu rejestracyjnym Gość podaje swoje dane, w tym Dane osobowe w zakresie niezbędnym do założenia Konta Indywidualnego oraz świadczenia Usług przewidzianych dla tego typu konta.
4.3.1.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej zostanie przesłane przez Serwis potwierdzenie procesu Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto Indywidualne. Należy kliknąć otrzymany link lub przekleić go do okna przeglądarki. Z chwilą aktywacji Konta Indywidualnego proces Rejestracji zostaje zakończony. Z chwilą zakończenia Rejestracji Gość otrzymuje status Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik po zalogowaniu się może stale korzystać z Konta Indywidualnego, z wyłączeniem sytuacji gdy ze względu na siłę wyższą lub okoliczności którym nie można było zapobiec dostęp do Serwisu zostanie uniemożliwiony z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub ze względu na konieczność wprowadzenia zmian Usługodawca zarządzi przerwę techniczną. W takich sytuacjach Usługodawca dołoży starań by w możliwie najszybszym czasie przywrócić funkcjonalność Serwisu, umożliwiając tym samym dostęp do Konta Indywidualnego.
4.3.1.5. Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług, do której mogą mieć zastosowanie m.in. przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4.3.2. Konto Standard
4.3.2.1. Korzystanie z Konta Standard jest płatne, z wyjątkiem okresów promocyjnych w których Usługodawca pozwala na bezpłatne korzystanie z funkcjonalności Konta Standard.
4.3.2.2. Konto Standard tworzone jest dla Gościa, który wypełnił odpowiedni formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu i jest Prawnikiem z uprawnieniami. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
4.3.2.3. W formularzu rejestracyjnym Gość podaje dane dotyczące prowadzonej działalności zawodowej wyłącznie w zakresie niezbędnym do założenia Konta Standard oraz świadczenia Usługi przewidzianej dla tego typu konta.
4.3.2.4. Po wybraniu Konta Standard i wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej zostanie przesłane przez Serwis potwierdzenie procesu Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto Standard. W celu potwierdzenia Rejestracji oraz aktywacji Konta Standard Użytkownik powinien kliknąć otrzymany link lub przekleić go do okna przeglądarki oraz dokonać Płatności Abonamentu w sposób określony w pkt. 4.4. z wyjątkiem sytuacji gdy w okresie promocyjnym korzystanie jest bezpłatne. By rozpocząć korzystanie z konta należy zalogować do utworzonego Konta Standard.
4.3.2.5. Z chwilą zakończenia Rejestracji i aktywacji Konta Standard, Użytkownik powinien, w sposób, o którym mowa w pkt. 4.4. poniżej, dokonać Płatności Abonamentu za dany okres rozliczeniowy korzystania z Konta Standard, chyba że Usługodawca pozwolił Użytkownikowi Konta Standard na bezpłatne korzystanie z jego funkcjonalności w ramach promocji. Od tego momentu Użytkownik może stale korzystać z Konta Standard, w czasie trwania należycie opłaconego Abonamentu lub w okresie promocyjnym, gdy Usługodawca udostępnia funkcjonalność Konta Standard nieodpłatnie, z wyłączeniem sytuacji gdy, ze względu na siłę wyższą lub okoliczności którym nie można było zapobiec, dostęp do Serwisu zostanie uniemożliwiony z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub ze względu na konieczność wprowadzenia zmian Usługodawca zarządzi przerwę techniczną. W takich sytuacjach Usługodawca dołoży starań, by w możliwie najszybszym czasie przywrócić funkcjonalność Serwisu, umożliwiając tym samym dostęp do Konta Standard.
4.3.2.6. Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Użytkownikiem Konta Standard a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa.
4.3.3. Konto Premium
4.3.3.1. Korzystanie z Konta Premium jest płatne.
4.3.3.2. Konto Premium tworzone jest dla Gościa, który wypełnił odpowiedni formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu i jest Prawnikiem z uprawnieniami. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
4.3.3.3. W formularzu rejestracyjnym Gość podaje dane dotyczące prowadzonej działalności zawodowej wyłącznie w zakresie niezbędnym do założenia Konta Premium oraz świadczenia Usługi.
4.3.3.4. Po wybraniu Konta Premium i wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej Serwis przesyła potwierdzenie procesu Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto Premium. W celu potwierdzenia Rejestracji oraz aktywacji Konta Premium Użytkownik powinien kliknąć otrzymany link lub przekleić go do okna przeglądarki. By rozpocząć korzystanie z konta należy zalogować się do utworzonego Konta Premium.
4.3.3.5. Z chwilą zakończenia Rejestracji i aktywacji Konta Premium Użytkownik powinien w sposób, o którym mowa w pkt. 4.4. poniżej, dokonać Płatności Abonamentu za dany okres rozliczeniowy korzystania z Konta Premium. Po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik może stale korzystać z Konta Premium, z wyłączeniem sytuacji gdy ze względu na siłę wyższą lub okoliczności którym nie można było zapobiec dostęp do Serwisu zostanie uniemożliwiony z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub ze względu na konieczność wprowadzenia zmian Usługodawca zarządzi przerwę techniczną. W takich sytuacjach Usługodawca dołoży starań by w możliwie najszybszym czasie przywrócić funkcjonalność Serwisu, umożliwiając tym samym dostęp do Konta Premium.
4.3.3.6. Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Użytkownikiem Konta Premium a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa.
4.4. Płatności
4.4.1. Abonament za Usługi świadczone w ramach Konta Standard lub Konta Premium jest płatny z góry za okres 12 miesięcy w ciągu 7 dni od założenia Konta Standard lub Konta Premium. Usługa i dostęp do Konta Standard lub Konta Premium będzie świadczona dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Po upływie 7 dni od rozpoczęcia Rejestracji, w razie nie wpłynięcia należności, zakładane Konto Standard lub Konto Premium zostanie usunięte. Użytkownik może dokonać Płatności za korzystanie z Konta Standard lub Konta Premium poprzez Panel administracyjny, przelewem lub gotówką.
4.4.2. Z chwilą wybrania opcji Płatności przy wykorzystaniu serwisu rozliczeniowego Użytkownik zostaje przekierowany do wybranego przez Usługodawcę internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
4.4.3. Serwis potwierdza dokonanie Płatności przez Użytkownika poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w Panelu administracyjnym.
4.4.4. Usługodawca uprawniony jest do zmian opłat za Usługi, w tym Abonamentu, o czym poinformuje na stronach Serwisu. Nowe stawki opłat za Abonament będą dotyczyć Użytkowników od nowego okresu rozliczeniowego.
4.4.5. W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać swoją nazwę, dane adresowe oraz NIP podczas Rejestracji.
4.4.6. Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
4.4.7. Ceny podane na stronach Serwisu są cenami netto do których należy doliczyć VAT.
4.4.8. Kwota wskazana na fakturze zawiera obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
4.5. Korzystanie z konta
4.5.1. Posiadanie Konta Indywidualnego umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi przewidzianej dla tego typu konta, a w szczególności z:
4.5.1.1. możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania informacji o posiadaczu Konta Indywidualnego;
4.5.1.2. możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania własnego CV z Bazy CV;
4.5.1.3. możliwości otrzymywania Ofert pracy w branży prawniczej;
4.5.1.4. możliwości wysyłania odpowiedzi na Oferty pracy;
4.5.1.5. możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami, w tym publikowania postów na Forum.
4.5.2. Posiadanie Konta Standard umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi przewidzianej dla tego typu konta, a w szczególności z:
4.5.2.1. możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania Wizytówki kancelarii;
4.5.2.2. możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania Ofert pracy;
4.5.2.3. oznaczania wypowiedzi na Forum, jako wypowiedzi eksperta.
4.5.3. Posiadanie Konta Premium umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi przewidzianej dla tego typu konta, a w szczególności z:
4.5.3.1. możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania Wizytówki kancelarii;
4.5.3.2. możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania Ofert pracy;
4.5.3.3. oznaczania wypowiedzi na Forum, jako wypowiedzi eksperta;
4.5.3.4. wyróżniania Wizytówki kancelarii na listach wyszukiwania i pozycja u góry;
4.5.3.5. wyróżniania Ofert pracy na listach wyszukiwania i pozycja u góry;
4.5.3.6. wyświetlania Wizytówki kancelarii na stronie głównej Serwisu;
4.5.3.7. wyświetlania Ofert pracy na stronie głównej Serwisu;
4.5.3.8. możliwości dostępu do Bazy CV;
4.5.3.9. możliwości posiadania wybranej spośród dostępnych subdomeny w domenie Serwisu, np.: http://twojakancelaria.prawnicy.pl.
4.6. Sposób korzystania z konta przez Użytkownika
4.6.1. Zabrania się udostępniania swojego konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim, chyba że Użytkownik udostępnia konto swoim pracownikom lub współpracownikom, którzy korzystają, z jego konta w imieniu Użytkownika i po zaznajomieniu się z Regulaminem.
4.6.2. Zabrania się korzystania z kont należących do innych Użytkowników.
4.6.3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne zablokowanie lub usunięcie jego konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego i w takim wypadku zostanie zgłoszone organom ścigania.
4.6.4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych, oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa i dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym wynikających z prawa autorskiego. Użytkownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz powszechnie obowiązującym prawem, przy szczególnym uwzględnieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4.7. Zamieszczanie Wizytówki kancelarii, Ofert pracy lub reklam
4.7.1. Użytkownik w ramach posiadanego Konta Standard lub Konta Premium dysponuje przestrzenią, w ramach której może zamieścić Wizytówkę kancelarii lub Oferty pracy.
4.7.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Wizytówki kancelarii lub Oferty pracy. Poprzez publikację swojej Wizytówki kancelarii lub Oferty pracy, Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że wszelkie materiały i informacje przekazywane w treści Wizytówki kancelarii lub Oferty pracy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie naruszają praw osób trzecich i posiada on uprawnienia do dysponowania nimi.
4.7.3. W przypadku stwierdzenia, że treść Wizytówki kancelarii lub Oferty pracy Użytkownika narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca uprawniony jest do odmowy świadczenia Usługi i zablokowania konta Użytkownika do chwili wyjaśnienia nieporozumienia lub usunięcia konta w przypadku uzasadnionego roszczenia o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.7.4. Dostęp do Wizytówek kancelarii lub Ofert pracy Użytkownika jest publiczny. Użytkownik w każdym momencie może dokonać zmiany opublikowanej Wizytówki kancelarii lub Ofert pracy.
4.7.5. Postanowienia pkt. 4.7.2., 4.7.3., 4.7.4. mają również zastosowanie w przypadku zamieszczenia reklam na stronach Serwisu.
4.8. Niedozwolone korzystanie z Usług Serwisu
4.8.1. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są treści, które:
4.8.1.1. w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
4.8.1.2. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
4.8.1.3. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi;
4.8.1.4. zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
4.8.1.5. zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
4.8.1.6. zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
4.8.1.7. naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa osobiste osób trzecich;
4.8.1.8. zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępnej wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
4.8.1.9. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
4.8.1.10. obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;
4.8.1.11. zawierają znak towarowy lub nazwę należąca do innej osoby, a Użytkownik nie wykazał pisemnej zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
4.8.1.12. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;
4.8.1.13. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.
4.9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług
4.9.1. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i zablokowania konta Użytkownika oraz tym samym wstrzymania świadczenia Usługi, o czym Użytkownik zostanie poinformowany z prośbą o wyjaśniania zaistniałej sytuacji jeżeli:
4.9.1.1. Użytkownik naruszył Regulamin;
4.9.1.2. Użytkownik nie dokonał Płatności za Abonament w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli był do tego zobowiązany.
4.9.2. W razie ustalenia, że Użytkownik ciężko naruszył Regulamin lub też przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dobre obyczaje lub internetową etykietę Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, zablokowania i usunięcia konta Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.9.3. Użytkownik Konta Standard lub Konta Premium zostanie poinformowany o zbliżającym się zakończeniu okresu rozliczeniowego, a na jego adres zostanie wysłana faktura proforma. Po uiszczeniu Abonamentu wysyłana będzie właściwa faktura VAT. W przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy konto Użytkownika zostanie zablokowane, a następnie usunięte.
4.10. Usunięcie konta
4.10.1. Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę lub Użytkownika.
4.10.2. Użytkownik w każdym momencie może usunąć posiadane konto.
4.10.3. Usunięcie konta powoduje utratę wszelkich informacji, wpisów i innych danych wprowadzonych przez Użytkownika.
4.10.4. Użytkownik dokonuje usunięcia Konta poprzez panel administracyjny. Usunięcie konta możliwe jest wyłącznie po wpisaniu prawidłowego hasła. Z chwilą usunięcia konta na stronie pojawia się komunikat o dokonaniu żądanej czynności.
4.10.5. Płatność Abonamentu w przypadku usunięcia konta w trybie określonym w pkt. 4.9.2. lub pkt. 4.10.2. przed datą upływu okresu rozliczeniowego nie jest zwracana.
4.11. Forum
4.11.1. Serwis udostępnia swoim Użytkownikom oraz Gościom możliwość zamieszczenia treści na Forum.
4.11.2. Publikacja treści na Forum jest dobrowolna i bezpłatna.
4.11.3. Użytkownik oraz Gość publikuje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści przez nich zamieszczane.
4.11.4. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, zasadami współżycia społecznego, internetową etykietą, wprowadzających w błąd, reklamowych, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub inne prawa i dobra osobiste osób trzecich.
4.11.5. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy zawierających treści uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etyki lub internetowej etykiety.
4.11.6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4.11.4. i 4.11.5., Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania przedmiotowych treści bez ostrzeżenia Użytkownika lub Gościa.
4.11.7. Warunkiem publikowania treści na stronie Forum jest:
4.11.7.1. posiadanie konta lub wpisanie kodu przez Gościa;
4.11.7.2. zachowanie zgodne z Regulaminem.

 

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują wyłącznie Gościowi, Użytkownikowi lub Usługodawcy, który utwory te wprowadził.
5.2. Użytkownik lub Gość wprowadzając dane oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, a w szczególności prawo do ich publikowania i rozpowszechniania, za pośrednictwem Serwisu.
5.3. Użytkownik lub Gość wprowadzając dane oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych, nazw oraz oznaczeń słowno-graficznych opublikowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu.
5.4. Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych przez innego Użytkownika, a w szczególności Użytkownika Konta Standard lub Konta Premium, nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem. W szczególności, Użytkownik lub Gość nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych przez innego Użytkownika, w całości lub części ani opracowywania podobnego utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego Użytkownika jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie Użytkownika oraz inne prawa własności intelektualnej Użytkownika.
5.5. Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania do jakiego jest uprawniony na podstawie Regulaminu, może skutkować dochodzeniem przez uprawnionych roszczeń przewidzianych w ustawie o prawie autorskim.
5.6. Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu uprawnienia do korzystania z utworów lub znaku towarowego, oznaczenia słowno-graficznego udostępnionego przez innego Użytkownika, może także skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.
5.7. W celu możliwości publikowania na stronach Serwisu nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych, Użytkownik lub Gość upoważnia Usługodawcę do korzystania z nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych Użytkownika.
5.8. Użytkownik lub Gość udziela Usługodawcy niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania Umowy licencji. Usługodawca jest uprawniony do udzielania dalszej licencji w zakresie udzielonego upoważnienia w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.
5.9. Usługodawca może korzystać z udzielonych mu licencją praw wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
5.9.1. publiczne udostępnienie;
5.9.2. zwielokrotnianie;
5.9.3. wprowadzenie do pamięci komputera;
5.9.4. utrwalanie na nośniku cyfrowym;
5.9.5. modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty pliku multimedialnego, nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego Użytkownika.
5.10. Korzystanie z udzielonych licencją praw nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem, chyba że Usługodawca zawarł odrębną, wzajemnie uzgodnioną umowę o innej treści z Użytkownikiem. W szczególności, poza przypadkami przewidzianymi w Regulaminie, Usługodawca nie będzie uprawniony do udostępniania osobom trzecim przysługujących jej praw.

 

6. Polityka prywatności

6.1. Zbieranie danych
6.1.1. Usługodawca pełni funkcję administratora Danych osobowych.
6.1.2. Usługodawca zbiera dane osób, które przede wszystkim dokonały Rejestracji w celu korzystania z Usługi.
6.2. Zakres zbieranych danych
6.2.1. W zależności od formy korzystania z Serwisu konieczne będzie podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Usługi.
6.2.2. W przypadku chęci skorzystania z Usługi konieczne może być podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) lub nazwy oraz formy prawnej działalności gospodarczej lub formy wykonywania zawodu, adresu siedziby lub wykonywania zawodu lub zamieszkania, numeru NIP, kategorii zawodowej, wykształcenia, informacji dotyczącej znajomości języka obcego oraz programów komputerowych, informacji na temat posiadania prawa jazdy, informacji o doświadczeniu zawodowym, informacji o rodzaju poszukiwanej pracy, daty urodzenia, miejsca pracy, zawodu, numeru telefonu.
6.3. Cel zebrania danych
6.3.1. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Użytkownikiem w zakresie zgłoszonego przez niego żądania.
6.3.2. Podane przez Użytkownika dane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu świadczenia Usługi, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.
6.3.3. W zależności od decyzji wyrażonej w ustawieniach konta Użytkownika, a w szczególności adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami, na co Użytkownik, dokonując Rejestracji wyraża zgodę.
6.3.4. Usługodawca uprawniony jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego usług własnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
6.3.5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Gościom i Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego Gości i Użytkowników, a także do administrowania nim.
6.3.6. Dane osobowe podawane podczas dokonywania Płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. Platnosci.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Serwis nie ma dostępu do tych danych. Zalecane jest zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik realizuje transakcje finansowe.
6.4. Prawo dostępu do danych
6.4.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą jego dane. W szczególności, może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania Danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.
6.4.2. Wszelkich zmian w zakresie swoich Danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Serwisu.
6.4.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6.5. Mechanizmy
6.5.1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
6.5.2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Użytkowników, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swoich komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
6.5.3. Serwis może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą do gromadzenia Danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z danymi Użytkownika, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczenia Usług.
6.6. Adres IP
6.6.1. Serwis zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników i Gości, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notuje się najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
6.7. Cookies innych podmiotów
6.7.1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
6.7.2. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Regulamin nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
6.7.3. Każdy Użytkownik i Gość posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych cookies.
6.8. Dostęp do danych Użytkowników.
6.8.1. Do Danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę bezpośredni dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.
6.8.2. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6.9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
6.9.1. Usługodawca jako administrator Danych osobowych oświadcza, że przetwarza Dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
6.9.2. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową HOSTERSI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, która administruje serwerem obsługującym Serwis. Administrator Serwisu zapewnia pełną ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

7. Wyłączenie odpowiedzialności

7.1. Regulamin nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
7.2. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez Użytkowników Dane osobowe w sposób określony w Regulaminie.
7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.
7.4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika lub Gościa praw własności intelektualnej należących do innego Użytkownika lub osoby trzeciej.
7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości elektronicznych
(e-mail) przesyłanych przez Użytkowników lub Gości innym Użytkownikom, a w szczególności za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Obowiązek uzyskania zgody leży po stronie Użytkownika lub Gościa wysyłającego informacje handlowe innym Użytkownikom.
7.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
7.6.1. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
7.6.2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu należącego do Użytkownika;
7.6.3. przerwy w świadczeniu Usług zaistniałej z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu.
7.7. Użytkownicy, zapisując materiały ze stron Usługodawcy, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
7.8. Usługodawca mimo dołożenia wszelkich starań, aby obsługiwany przez niego system informatyczny działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu, rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych w Serwisie informacji, jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Usługodawcy, a w związku z tym Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

 

8. Reklamacje

8.1. Usługodawca rozpatruje pisemne reklamacje Użytkowników w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, złożone na adres Usługodawcy, o którym mowa w pkt. 2.1.3., w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
8.2. Użytkownik powinien w piśmie określić swoje dane umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, rodzaj Usługi której reklamacja dotyczy, czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.
8.3. W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
9.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy pomiędzy Stronami, dotyczącej świadczenia Usług, które nie zostały rozwiązane w postępowaniu reklamacyjnym, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Użytkowników będących konsumentami.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu.
9.4. Regulamin obowiązuje od dnia 21.6.2011.

Przeglądarka kancelarii

Wybrane kancelarie

Administracja TheDomainer.pl     Realizacja Veneo