Jak wybrać prawnika?

Z usług profesjonalisty w dziedzinie prawa korzystamy raczej sporadycznie, często więc spotykamy się z koniecznością odpowiedzi na pytanie: kogo szukamy i kto mógłby nam w konkretnej sprawie pomóc.

Jeżeli nasz problem dotyczy bieżącej działalności gospodarczej, spraw rodzinnych, spadkowych, umów, spraw administracyjnych najczęściej potrzebować będziemy adwokata lub radcy prawnego. Zakresy działalności tych dwóch grup zawodowych powoli się unifikują. Różnicą obecnie pozostaje przede wszystkim kwestia stosunku obrończego w postępowaniu karnym i karnoskarbowym – obrońcą może być wyłącznie adwokat. Zatarła się już różnica dotycząca obsługiwanych podmiotów przez obie grupy – zarówno adwokaci jak i radcowie prawni obsługują podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. Gdy nasz problem wymaga napisania pisma procesowego, wszczęcia postępowania czy też wydania opinii prawnej – powinniśmy się zwrócić do radcy prawnego lub adwokata, gdyż świadczą oni pomoc prawną w najszerszym zakresie.

Specyfika sprawy może niekiedy przemawiać za skorzystaniem z usług prawnika wyspecjalizowanego w danej gałęzi prawa – rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego. Osoby te, zajmując się wąskim spektrum zagadnień często lepiej poradzą sobie z zagadnieniami niż adwokaci lub radcowie, którzy również mogą nas reprezentować w sprawach podatkowych czy też z zakresu własności przemysłowej – za wyborem pełnomocnika powinno stać rozeznanie co do jego kwalifikacji i doświadczenia.

Rzecznik patentowy jest specjalistą zajmującym się prawem własności przemysłowej, tj. patentami na wzory użytkowe, znaki towarowe i usługowe, patenty wynalazcze, nazwy handlowe oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji – może on być pełnomocnikiem przed sądami oraz urzędem patentowym.

Doradca podatkowy natomiast pomoże nam w sprawach z zakresu zobowiązań publicznoprawnych, sporządzając opinie, deklaracje, prowadząc księgi rachunkowe lub występując za nas w charakterze pełnomocnika procesowego w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.

Kiedy zachodzi konieczność sporządzenia ważnego dokumentu, jak na przykład testamentu, darowizny, sprzedaży nieruchomości, założenia spółki konieczna jest wizyta u notariusza. W kancelarii notarialnej załatwimy również potwierdzenie zgodności odpisu lub kopii z oryginałem, poświadczenie własnoręczności podpisu. Notariusz sporządzi protokół z walnego zgromadzenia spółki, może również przechować nam ważne dokumenty (czeki, weksle, papiery wartościowe).

Pomoc komornika będzie konieczna jeżeli chcemy wyegzekwować orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne lub też zabezpieczyć roszczenie. Nie zastąpi nam komornika żaden inny prawnik, ponieważ na mocy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowią oni jedyną grupę funkcjonariuszy publicznych, uprawnioną do wykonywania czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych.

Zobacz także:

Przeglądarka kancelarii

Wybrane kancelarie

Administracja TheDomainer.pl     Realizacja Veneo